Giải pháp Phòng thí nghiệm Đại học

Giải pháp phòng thí nghiệm đại học phải tạo ra một môi trường làm việc phòng thí nghiệm an toàn, thoải mái và đẹp mắt. Khu văn phòng được tách biệt với khu thí nghiệm, tức là hình thành khu không kiểm soát và khu có kiểm soát. Các khu chức năng của phòng thí nghiệm hóa lý chủ yếu bao gồm: khu sơ chế mẫu, phòng phân tích hóa học, khu phân tích dụng cụ và phòng thuốc thử,

Thiết kế Cơ bản Phòng thí nghiệm Đại học


A. Khu văn phòng và khu thí nghiệm riêng biệt;
B. Phòng xử lý mẫu được ngăn cách với phòng phân tích dụng cụ;
C. Phòng riêng biệt cho các loại phòng nhạc cụ có thể gây nhiễu lẫn nhau;
D. Nên tách biệt các loại phòng xử lý mẫu;
E. Phòng hữu cơ được ngăn cách với phòng thuốc thử vô cơ;
F. Khí cháy và khí không cháy riêng biệt;
G. Tách điện sử dụng của thiết bị khỏi điện khác;
H. Các thiết bị cùng loại không gây nhiễu có thể được thiết kế trong cùng một phòng;
TÔI. Các dụng cụ cần cung cấp khí nên được tập hợp lại với nhau càng nhiều càng tốt;

Sản phẩm Giải pháp Phòng thí nghiệm Đại học
Gửi yêu cầu cho các dự án phòng thí nghiệm đại học
Scroll to Top